Privacybeleid

PRIVACYBELEID EN BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

SOFICO hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om die reden verzamelen en verwerken wij uw gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen die terzake gelden, te weten de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”).

Dit privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dit verband. Het beleid informeert over de volgende zaken:

1. Wie uw persoonsgegevens verwerkt.
2. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.
3. Hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt.
4. Wat uw rechten zijn.
5. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
6. Hoe lang uw gegevens worden bewaard
7. Welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om uw gegevens te beschermen
8. Wie toegang heeft tot uw gegevens
9. Wijzigingen aan het privacybeleid

* * *

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

SOFICO is de verwerkingsverantwoordelijke. De hier gebruikte termen “SOFICO”, “wij” of “onze” verwijzen naar de Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures” (de Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren).

Contactgegevens:

La Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures (SOFICO) Rue du Canal de l’Ourthe, 9/3
4031 Angleur
Ondernemingsnummer (BTW BE): 0252.151.302
E-mail: edwige@sofico.org
Telefoon: +32 (0)4 231 67 00

2. Welke persoonsgegevens verzamelt SOFICO?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die SOFICO nastreeft. Hieronder worden de categorieën gegevens vermeld die worden verwerkt.

 • Identificatiegegevens
 • Localisatiegegevens
 • Eventueel gegevens met betrekking tot uw voertuig
 • Alle andere gegevens die u vrijwillig verstrekt

3. Hoe en waarom worden uw gegevens verwerkt?

SOFICO verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met als doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden van de Edwige-applicatie.
De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg essentieel voor de goede werking van de Edwige-applicatie en voor de levering van onze diensten.
U oefent toezicht uit op de gegevens die u ons mededeelt. Wanneer wij uw gegevens verzamelen, markeren wij de verplichte velden met een sterretje. Sommige van de gegevens waarom wij verzoeken zijn immers onontbeerlijk voor:

 • de uitvoering van het contract dat u met ons afsloot;
 • de levering van de dienst waarom u verzocht;
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen.

Indien deze gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt SOFICO zich het recht voor om bepaalde activiteiten tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.

De onderstaande tabel bevat aanvullende informatie over de volgende elementen:

1° de gevallen waarin uw gegevens worden verstrekt of verzameld;
2° de gegevenstypes die wij mogelijk verwerken;
3° waarom wij deze gegevens verzamelen;
4° de juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens.

4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

4.1. Garantie op een billijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden die in het vorige punt zijn uiteengezet. De gegevens worden op toereikende, ter zake dienende en onbuitensporige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de nagestreefde doeleinden.

4.2. Recht van inzage

Als u kunt aantonen wie u bent, heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke categorieën gegevens het gaat, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van gegevens te bepalen, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen.

4.3. Recht op rectificatie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn of haar gebruikersaccount. U kunt ons echter schriftelijk verzoeken dit voor u te doen.

4.4. Recht op wissing van gegevens (of het “recht om te worden vergeten”)

U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens in de volgende gevallen te laten wissen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
 • u trekt uw toestemming voor de verwerking ervan in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting ;
 • Je verwijdert je Edwige-account.

SOFICO beslist zelf of aan de bovengenoemde criteria is voldaan.

4.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking te verzoeken van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name bij betwisting ten aanzien van de juistheid van de gegevens, wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedures of gedurende de tijd die SOFICO nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

4.6. Recht van bezwaar

U heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. SOFICO zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij SOFICO dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar aan te tekenen.

4.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat van ons te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

4.8. Recht om uw toestemming in te trekken

Geen van de bovengenoemde verwerkingen van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

5. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per aangetekende brief naar het volgende adres: Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures, Rue du Canal de l’Ourthe 9/3, 4030 Angleur of per e-mail naar het volgende adres: dpo@sofico.org. Wij antwoorden dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand na de ontvangst van uw verzoek.

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door SOFICO, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De persoonsgegevens die door SOFICO worden verwerkt, worden bewaard gedurende de gehele periode waarin de gebruiker op de applicatie is geregistreerd.

Wanneer de gebruiker zich uitschrijft bij de applicatie, bewaart SOFICO zijn of haar gegevens alleen voor zover deze aan SOFICO zijn meegedeeld naar aanleiding van een incident dat de gebruiker heeft gemeld of waarbij hij of zij betrokken is geweest. In dat geval mogen de gegevens maximaal 10 jaar worden bewaard, hetgeen overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen inzake contractuele aansprakelijkheid. Het indrukken van een van de bijstandsknoppen wordt beschouwd als een melding van een mogelijk incident.

7. Welke beveiligingsmaatregelen werden getroffen om uw gegevens te beschermen?

Alle technische en beveiligingsmaatregelen werden getroffen om in de mate van het mogelijke de risico’s van ongeoorloofde of onbevoegde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bij inbraak in zijn computersystemen zal SOFICO onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.

8. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend medegedeeld aan onze personeelsleden en aan de diensten van de Waalse Overheidsdienst die belast zijn met de opvolging van de uitvoering van de contractuele relaties en met de exploitatie van de Edwige-app en, indien voorkomend geval, aan elke bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid die ons hierom zou verzoeken.

9. Wijzigingen aan het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan ons privacybeleid. Alle belangrijke wijzigingen worden steeds duidelijk medegedeeld op onze Edwige-applicatie. Wij raden u niettemin aan dit document regelmatig te raadplegen.

DOWNLOAD HET DOCUMENT OVER HET PRIVACYBELEID IN PDF