Servicevoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EDWIGE

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Toepassingsgebied De EDWIGE-toepassing en alle onderdelen daarvan.

1.2 Gebruiker Generieke term voor eenieder die toegang heeft tot de applicatie, een account aanmaakte in de applicatie en gebruik maakt van de applicatie.

1.3. Privacybeleid Verwijst naar het document dat bepaalt hoe SOFICO omgaat met de persoonsgegevens van een gebruiker. Het privacybeleid kan hier worden geraadpleegd:

ARTIKEL 2 – IDENTIFICATIEGEGEVENS

De applicatie wordt onder de benaming EDWIGE geëxploiteerd door de SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES (hierna afgekort als “SOFICO”), met maatschappelijke zetel te 4030 ANGLEUR (België), Rue du Canal de l’Ourthe, 9/3 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0252.151.302.

U kunt contact opnemen met SOFICO: (i) op het hierboven vermelde postadres, (ii) op het telefoonnummer +32 (0)4 231 67 00, (iii) door gebruik te maken van het contactformulier dat hiertoe op de website www.sofico.org is geplaatst, of (iv) via het volgende e-mailadres: edwige@sofico.org.

ARTIKEL 3 – VOORWERP – COMMERCIËLE BENAMING

3.1. De onderhavige algemene voorwaarden (hierna “de voorwaarden” genoemd) bevatten de gebruiksvoorwaarden van de EDWIGE-applicatie (hierna “de applicatie” genoemd), evenals de algemene voorwaarden voor het gebruik van de door SOFICO aangeboden diensten.

3.2. De gebruiker dient deze voorwaarden zorgvuldig te lezen vooraleer gebruik te maken van de applicatie. Door gebruik te maken van de applicatie aanvaardt de gebruiker, gebonden te zijn aan deze voorwaarden, tenzij hij of zij het tegendeel kan aantonen.

3.3. De applicatie is gericht op het groeperen en integreren van toekomstige mobiele ITS-diensten (Intelligent Transportation System) die SOFICO via de smartphone ter beschikking wil stellen van gebruikers van het Waalse wegennet. Deze toekomstige mobiele ITS-diensten omvatten in de eerste plaats een dienst genaamd “e-Rau”, een bijstandsdienst die de oranje praatpalen langs de autosnelwegen moet vervangen. Weggebruikers kunnen via de applicatie zo contact opnemen met de Waalse verkeerscentrale (gevestigd in het PEREX-centrum) of met de hulp- en reddingsdiensten. De gebruiker kan dan in real-time alles melden wat verband houdt met een gebeurtenis (pech, ongeval, enz.) die zich voordoet op het Waalse wegennet.

3.4. De applicatie is kosteloos. Ze mag niet worden gebruikt door minderjarigen. Het gebruik van de applicatie door een minderjarige is alleen toegestaan indien een account wordt aangemaakt door een meerderjarige persoon die het ouderlijke gezag uitoefent over de minderjarige, voortdurend toezicht houdt op het gebruik van de applicatie door de minderjarige en de aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt.

3.5. Bij het aanmaken van een account in de applicatie moet de gebruiker zijn gebruikersnaam, zijn e-mailadres en zijn wachtwoord opgeven. Hiermee kan SOFICO de gebruiker identificeren telkens hij of zij de applicatie opent. De gebruiker kan indien gewenst ook zijn telefoonnummer opgeven, het telefoonnummer van de organisatie waarmee hij of zij een bijstandscontract sloot, zijn of haar kentekennummer, evenals het merk en model van het voertuig. De gebruiker wordt vervolgens uitgenodigd om de aanmaak van zijn account te bevestigen door middel van bevestiging van een e-mail van SOFICO. SOFICO heeft het recht om bij gebruikers om aanvullende informatie te verzoeken in het kader van de uitoefening van zijn verplichtingen, de uitvoering van de contractuele relatie met de gebruikers en de exploitatie van de applicatie. De gebruiker heeft de garantie dat alle gegevens die aldus door SOFICO worden verwerkt, volledig in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden verwerkt.

3.6. SOFICO kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en aanpassen, met name om:

 • deze in overeenstemming te brengen met geldende of geplande wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • deze in overeenstemming te brengen met een beslissing van een rechtscollege, scheidsgerecht of een andere bevoegde autoriteit waarvan de beslissingen bindend zijn voor SOFICO;
 • eventuele materiële vergissingen te corrigeren;
 • er andere diensten in te integreren.

3.7. Onverminderd de toepasselijke wet- en regelgeving zal SOFICO alle wijzigingen aan en/of aanpassingen van de onderhavige voorwaarden, het privacybeleid of andere regels die verband houden met de applicatie, meedelen in een bericht gericht aan de gebruikers via de applicatie, uiterlijk vijftien dagen voordat de wijziging of aanpassing in kwestie van kracht wordt.

Deze kennisgeving vindt, in het geval waarin de aanpassing of wijziging die SOFICO van plan is door te voeren een aanzienlijke wijziging van de verplichtingen van de gebruikers met zich mee zou brengen of een aanzienlijke invloed zou hebben op de werking van de applicatie, bovendien plaats door middel van een e-mail aan de gebruiker, gericht aan het e-mailadres dat de gebruiker bij zijn of haar registratie opgaf.

3.8. Gebruikers die niet akkoord gaan met de aangebrachte wijzigingen zullen niet langer gebruik kunnen maken van de diensten van de applicatie. In dat geval wordt hun account verwijderd, met uitzondering van de informatie die verband houdt met eventuele incidenten die de gebruiker meldde of waarbij hij of zij betrokken was. Die informatie kan maximaal 10 jaar worden bewaard, wat overeenkomt met de verjaringstermijn voor vorderingen inzake contractuele aansprakelijkheid. Het indrukken van een van de bijstandsknoppen wordt beschouwd als een melding van een mogelijk incident.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

Beheer en gebruik voor de applicatie

4.1. SOFICO zorgt ervoor dat de applicatie voortdurend en zonder onderbrekingen toegankelijk is voor de gebruikers. SOFICO behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de applicatie te onderbreken, met name om technische redenen, en om in dat geval zijn diensten op te schorten.

4.2. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van zijn kant, of, behalve in geval van overmacht, in geval van niet-naleving van een verplichting die een van de hoofdprestaties van het contract vormt, kan SOFICO niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen voor de gebruiker (zoals mogelijkheidsderving, tijdverlies, gederfde inkomsten, enz.) en met name voor de schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een van deze onderbrekingen wanneer de gebruiker zich in een situatie bevindt waarin hij de applicatie wil gebruiken om een incident te melden (pech, verkeersopstopping, enz.) en wanneer de gebruiker de applicatie vanwege deze onderbreking niet kan gebruiken. Tevens wordt erop gewezen dat bepaalde natuurlijke of fysische hindernissen (zoals tunnels) de voortplanting van transmissiemedia (radio- of satellietgolven) kunnen verhinderen.

4.3. Behalve in geval van opzet, grove nalatigheid of, behalve in geval van overmacht, de niet-naleving van een verplichting die een van de hoofdprestaties van het contract vormt, wijst SOFICO alle aansprakelijkheid van de hand voor vergissingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie die door de applicatie wordt verstrekt. Indien de applicatie hyperlinks bevat naar inhoud van derden, kan SOFICO bovendien de kwaliteit of nauwkeurigheid van die inhoud niet garanderen en kan SOFICO niet worden geacht die inhoud goed te keuren.

4.4. SOFICO is noch aansprakelijk voor het beheer door de gebruikers van hun gebruikersnaam en paswoord, noch voor het beheer van hun account.

4.5. In afwijking van het voorgaande zal de aansprakelijkheid van SOFICO in de volgende gevallen niet worden uitgesloten of beperkt: (i) overlijden van of lichamelijk letsel bij gebruikers-consumenten veroorzaakt door de nalatigheid van SOFICO; (ii) opzet; of (iii) in alle gevallen waarin een beperking van zijn aansprakelijkheid onwettig of oneigenlijk zou zijn.

4.6. SOFICO wijst bovendien elke aansprakelijkheid af voor verlies of overlast als gevolg van een virus of andere technologische schade veroorzaakt aan de computerapparatuur en aan de gegevens van gebruikers, en voortvloeiend uit het gebruik van de applicatie of uit het downloaden van bestanden die op initiatief van SOFICO worden verzonden. De gebruikers worden eraan herinnerd dat het hun plicht is om alle nodige maatregelen te treffen voor de bescherming van hun gegevens, apparaten en software.

4.7. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving is SOFICO geenszins aansprakelijk voor tekortkomingen of handelingen van een gebruiker.

4.8. Verder erkennen gebruikers dat zij zich ten volle bewust zijn van de verplichting om te allen tijde te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het verkeersreglement en uit alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van het betrokken wegennet en met name van het SOFICO-netwerk. De aandacht van de gebruikers wordt gevestigd op het feit dat, afhankelijk van het land waar zij deelnemen aan het verkeer, de verkeerswetgeving kan verschillen en deze in meerdere of mindere mate beperkingen kan opleggen aan wat de bestuurder mag doen tijdens het besturen van zijn of haar voertuig. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de gebruiker zich vóór het rijden hierover informeert en zich aan de geldende regels houdt.

Gebruikers worden er tevens uitdrukkelijk op gewezen dat zij niet met de applicatie mogen interageren tijdens het rijden maar alleen wanneer hun voertuig stilstaat, in welk geval ze zo nodig op het verkeer moeten blijven letten, en dat de applicatie niet bedoeld is om in hun plaats oplettend te zijn.

Gebruikers worden aangemoedigd hun smartphone in hun voertuig aan te brengen op een plaats waar het toestel hen tijdens het rijden niet afleidt, hun zicht niet belemmert en bij een ongeval geen ernstig letsel of de dood kan veroorzaken (zoals op het dashboard of op de plaats waar de airbags zijn gemonteerd).

Bovendien verbinden de gebruikers zich ertoe om in geval van een incident alle toepasselijke bepalingen van het verkeersreglement na te leven.

Overmacht

4.9. SOFICO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen wanneer deze niet- uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht zoals dit begrip wordt geïnterpreteerd door de Belgische hoven en rechtbanken.

In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van SOFICO voor de duur van de overmacht opgeschort en worden de uitvoeringstermijnen in voorkomend geval verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. Indien het geval van overmacht voor SOFICO leidt tot een definitieve onmogelijkheid om zijn contractuele verplichtingen na te komen, zal SOFICO van deze verplichtingen worden bevrijd.

ARTIKEL 5 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Houderschap van intellectuele rechten

5.1. Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten, van welke aard dan ook, die verband houden met de applicatie de exclusieve eigendom zijn en blijven van SOFICO of van de personen van wie SOFICO in voorkomend geval een licentie verkreeg. De gebruikers mogen er derhalve geen gebruik van maken zonder daartoe vooraf uitdrukkelijk gemachtigd te zijn.

5.2. De volledige inhoud van de applicatie en van de website die deze promoot, met inbegrip van, meer bepaald, grafische voorstellingen, namen, onderscheidende kenmerken, logo’s, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, databanken en pictogrammen – met uitzondering van reclame en eigennamen – is de intellectuele eigendom van SOFICO of van derden en is bijgevolg beschermd. De term “EDWIGE” is beschermd als gedeponeerd handelsmerk.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van alle of een deel van de beschermde elementen van de applicatie of de website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOFICO. Informatieverzoeken die hier verband mee houden, kunnen worden gericht aan edwige@sofico.org.
Gebruikslicentie

5.3. Onverminderd artikel 5.1 verleent SOFICO de gebruiker hierbij een kosteloze, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om de applicatie voor particuliere en niet-commerciële doeleinden te gebruiken, onder voorbehoud van de onderhavige voorwaarden.

De applicatie mag niet worden gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk door deze voorwaarden is toegestaan.

De gebruiker mag bij noodzaak de applicatie echter gebruiken om het nodige te doen om een kopie te kunnen bewaren van de informatie die verband houdt met de contractuele relatie die aldus ontstaat en met zijn of haar persoonsgegevens.

Opzegging bij niet-naleving

5.4. De schending van de bovenstaande bepalingen kan (naar de beoordeling van SOFICO) leiden tot de verwijdering van de account van de gebruiker in de applicatie. De gebruiker loopt bovendien het risico burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

6.1. Elke gebruiker verbindt zich ertoe:

 • juiste informatie te verstrekken bij het downloaden van de applicatie en het aanmaken van zijn of haar account;
 • slechts één account aan te maken en te onderhouden voor de applicatie;
 • de applicatie en/of de account niet frauduleus te gebruiken of voor misleidende doeleinden;
 • de geldende wet- en regelgeving na te leven.

De gebruiker erkent dat het een strafbaar feit is om ongeoorloofde oproepen te doen naar noodnummers en dat elke oproep gericht aan een nood-, bijstands- of veiligheidsdienst wordt geïdentificeerd en geregistreerd.

6.2. Elke gebruiker stemt ermee in om gegevens/informatie te verstrekken en te gebruiken die:

 • nauwkeurig en niet misleidend of foutief is;
 • niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden;
 • geen virussen, programma’s of computerbestanden bevat die (i) de normale werking van de applicatie kunnen verstoren, (ii) schade kunnen toebrengen aan de computerapparatuur van SOFICO of van andere gebruikers en internetgebruikers in het algemeen en voor deze personen bijgevolg schade kunnen veroorzaken;

6.3. De gebruikers dienen er zorg voor te dragen dat hun gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven. Zij dienen hun accountgegevens actueel te houden.

ARTIKEL 7 – BEPERKING VAN TOEGANG TOT DE APPLICATIE

7.1. SOFICO behoudt zich het recht voor om de account te verwijderen van alle gebruikers die, zonder dat deze lijst beperkend is:

 • de onderhavige voorwaarden schenden;
 • de gegevens waartoe zij toegang kunnen krijgen, gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of grote hoeveelheden ongewenste mails te versturen;
 • de reputatie van de applicatie en/of van SOFICO op enigerlei wijze schade toebrengen;
 • de intellectuele rechten van SOFICO en/of van derden schaden;
 • de applicatie gebruiken voor illegale, aanstootgevende, racistische, onfatsoenlijke, bedreigende of frauduleuze doeleinden;
 • onjuiste, misleidende of onvolledige informatie verstrekken;
 • zich ongepast gedragen;
 • handelingen verrichten die onwettig of in strijd met de openbare zeden zijn;
 • verbinding maken vanaf hetzelfde IP-adres of vanaf dezelfde computer/smartphone dat/die ook wordt gebruikt door een geblokkeerde gebruiker.

7.2. SOFICO behoudt zich bovendien het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen diezelfde personen en om vergoeding te eisen van de schade die SOFICO is berokkend.

7.3. SOFICO brengt de gebruiker op de hoogte van de verwijdering van zijn of haar account. Na deze verwijdering is SOFICO evenwel niet verplicht om alle informatie, en met name de persoonsgegevens, te verwijderen die verband houdt met de gebruiker en zijn account aangezien deze gegevens bewaard mogen worden opdat SOFICO de redenen kan onderzoeken die tot de verwijdering hebben geleid en om, in voorkomend geval, deze gegevens mee te delen aan de bevoegde overheden, in overeenstemming met het privacybeleid.

ARTIKEL 8 – GEOLOKALISATIE

8.1. Door deze voorwaarden te aanvaarden, geven gebruikers SOFICO uitdrukkelijk toestemming om tijdelijk hun positie te geolokaliseren wanneer ze op de 112- of de bijstandsknop drukken en bij gebruik van de chat-interface gebruiken, zodat ze een incident kunnen melden en toegang kunnen krijgen tot de hulpdienst.

8.2. De gebruiker erkent dat geolokalisatie een basisvoorwaarde is voor het optimaal functioneren van de applicatie aangezien de betrokken diensten zo in staat worden gesteld om snel in te grijpen op de plaats van incident. Bijgevolg aanvaarden zijn dat het gebruik dat zij van de applicatie willen maken, impliceert dat zij beschikken over een smartphone die geolokaliseerbaar is en tijdens het gebruik van de applicatie met het internet is verbonden.

8.3. SOFICO zal de gebruikers geolokaliseren met naleving van hun rechten en meer bepaald in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie tussen SOFICO en de gebruikers en in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het volledige privacybeleid (met details over de verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de rechtsgrondslag) van SOFICO kan via de volgende link worden geraadpleegd :

ARTIKEL 9 – TAAL

De applicatie is beschikbaar in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels, de talen waarin de voorwaarden en het privacybeleid zijn opgesteld. De voorwaarden kunnen in deze vier talen worden geraadpleegd, gekopieerd en afgedrukt via de volgende links :

Via de chatfunctie kan in de vier genoemde talen worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

10.1. SOFICO treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 van de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) van de EU. De functionaris voor gegevensbescherming van SOFICO is bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@sofico.org.

10.2. Opdat u een account zou kunnen aanmaken, erop kan inloggen en deze kan beheren, verzamelt SOFICO minstens uw naam, voornaam en e-mailadres.

10.3. Uw geolocatiegegevens worden ook verzameld wanneer u op de 112- of de bijstandsknop drukt of wanneer u de chat-interface gebruikt om een incident te melden of om toegang te krijgen tot de hulpdienst.

10.4. Het volledige privacybeleid (met details over de verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de rechtsgrondslag) van SOFICO kan via de volgende link worden geraadpleegd:
https://edwige.eu/nl/privacybeleid/

ARTIKEL 11 – AFSTAND – OVERDRACHT 

11.1. Een afstand van rechten door SOFICO kan alleen geschieden door middel van een uitdrukkelijke, definitieve en schriftelijke afstandsverklaring van SOFICO.

11.2. SOFICO heeft het recht om de applicatie geheel of gedeeltelijk aan een derde partij van zijn keuze over te dragen en volgens de modaliteiten die SOFICO geschikt acht.

ARTIKEL 12 – NIETIGHEID

De ongeldigheid van één van de clausules van deze voorwaarden heeft alleen gevolgen voor de ongeldige clausule en zal geen invloed hebben op overige voorwaarden.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van de applicatie en alle overeenkomsten die via de applicatie worden gesloten, worden beheerst door het Belgische recht.

ARTIKEL 14 – BEVOEGDE RECHTSMACHT

Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van de applicatie of met het afsluiten, uitvoeren of interpreteren van de overeenkomsten die via de applicatie worden aangegaan, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik (België), afdeling Luik, onverminderd de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

DOWNLOAD HET DOCUMENT OVER HET GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK IN PDF